top of page
Digitalisering 1.png

NORSTELLA inviterer til SAMHANDLINGSARENA #18

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid?

Hva er alternativet?

NORSTELLA avvikler sin 18. samhandlingsarena i tre deler. 2 webinar med påfølgende paneldebatt.

 

TID: 14. september 2023 kl. 10:00-11:30.

STED: Digitalt - Webinar 1

TEMA: Hva er svakheten ved dagens styringsmodell?

TID: 28. september 2023 kl 10:00-11:30.

STED: Digitalt - Webinar 2

TEMA: Hva er alternative styringsmodeller?

TID: 12. oktober 2023, kl 10:00-11:30

STED: Digitalt - Webinar 3

TEMA: Paneldebatt - digitalisering og styringsstruktur

«Hvis vi ikke får til samordning (på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og i forhold til privat næringsliv og frivilligheten) så blokkerer vi for mulighetene og det store potensialet som digitaliseringen har. Men offentlig sektor er ikke er organisert med digitalisering som utgangsidè».

Statsminister Jonas Gahr Støre 7. august på møte med Brønnøysundregistrene.

Regjeringen skal nå lage en ny digitaliseringsstrategi. Mange peker på at styringsstrukturen i dag er det største hinderet for effektiv og rask digitalisering, se Det er krise! Vi må organisere digitaliseringen annerledes! (cw.no) og Linjestyring utfordres – Stat & Styring (statogstyring.no).

 

Men verden er i endring. Tradisjonell sektortilnærming og prosjektmetodikk kommer til kort i møte med vår tids utfordringer. Klimakrise og en kommunesektor og et helsevesen under press er eksempler på utfordringer som krever tverrsektorielt digitalt samarbeid. Det er derfor en sammenheng mellom det å forstå og å tilpasse seg endringer i omgivelsene, og det å etablere styringsstrukturer som egner seg for tverrsektorielle digitaliseringsprosjekter. Dette krever nytenkning og nye tilnærminger til digitaliseringsarbeidet. Dette utfordrer dagens styringsstruktur i forvaltningen. Mens strategien fra 2019 klart peker på behovet for sammenhengende tjenester, sier den også at "vi i dag mangler metodikk for samarbeid og tverrgående tjenesteutvikling".

Samtidig er det fra 2015 igangsatt en rekke digitaliseringsprosjekter som samarbeidsprosjekter mellom offentlig og privat sektor som benytter en helt annen styringsstruktur i retning av nettverksstyring og organisering.

 

Hva kan forvaltningen lære av disse prosjektene?

bottom of page