top of page
Invitasjon til etablering av en faggruppe med leverandører av regnskapssystemer

Bakgrunn

Regnskapssystemer har en lang historie med å spille en sentral rolle i samhandlingen mellom bedrifter og det offentlige i Norge. Mye rapportering til det offentlige skjer direkte fra regnskapssystem, og regnskapssystemene har mye av dataene som er grunnlaget for rapportering. De er også helt sentrale tilretteleggere for utveksling av digitale forretningsdokumenter og regnskapsdata mellom næringslivsaktører.

NorStella er en nøytral stiftelse som arbeider for sømløs digital samhandling. Norstella ser behov for å skape en arena for leverandører av regnskapssystemer, for å:

 • finne nye muligheter og forenklinger for SMBenes digitale samhandling

 • bruke informasjon fra regnskapssystemer for å utvikle nye tjenester.

Mange aktører antas å ha nytte av et forum for å ta opp tema som bidrar til mer samhandling med økt kvalitet, både i næringslivet og med offentlig sektor.

Regnskapssystemleverandørene har ikke noen egen organisasjon som det er naturlig å kontakte for å etablere dialog. Idag er kommunikasjonen med disse aktørene ukoordinert fra ulike prosjekter og initiativer, både mellom og innenfor ulike etater, og trolig også med private aktører.

Det er flere kategorier tilretteleggere for samhandling som f,eks leverandører av faktureringssystemer, leverandører av tjenester knyttet til finansiering og tredjeparter som tilrettelegger for utveksling av informasjon og analyser. Disse kan det også være aktuelt å inkludere etter hvert.

Svenske NEA (Nettverket för Elektroniska Affärer) startet en gruppe i 2019, “Systemleverantörsforum”. Gruppen samler regnskapssystemleverandører, operatører og myndigheter og har høstet gode erfaringer fra sitt arbeid. https://www.nea.nu/systemleverantorsforum

Formål med faggruppen

Skape en arena som bidrar til å legge til rette for utvidet samhandling mellom systemer ved hjelp av strukturerte digitale transaksjoner, kontrollert tilgang til uttrekk av informasjon, og utvikling nye tjenester av verdi for markedet.

 

Oppstart

 

For å etablere gruppen skal det avholdes et digitalt oppstartsmøte 28. mars, i regi av NorStella der behovet for en slik gruppe diskuteres og rammer for en slik gruppe utvikles. Gruppen bør være mest mulig selvdrevet, der Norstella primært er fasilitator, og trer inn ved behov.

Deltakere som forumet kan være aktuelt for:

 • Regnskapssystemleverandører

 • Regnskap Norge/ Revisorforeningen

 • Fintech aktører

 • Finanssektoren

 • Offentlig sektor - Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, DFØ, Digdir, SSB

 

Forslag til agenda for møtet (2 timer)

 • Intro- hensikt med å etablere gruppe (Hva er behovet og for hvem), ønsket effekt

 • Overordnet mandat

 • Deltakerkategorier (brukere av regnskapssystemer?)

 • Arbeidsform

  • periodiske møter

  • møter ved behov

 • Organisering

  • Ledelse av gruppen

  • Kontaktpersoner hos deltakerne

 • Finansiering

 • Konkrete aktuelle tema

  • Står vi foran en regulering av regnskapssystemene?

  • Hovedutfordringer med samhandling for regnskapssystemleverandørene

  • Utvidet bruk av SAF-T

Om NorStella

NorStella er en norsk nøytral stiftelse med fokus på standarder og samhandling på tvers. Stiftelsen er medlemsfinansiert og har sin opprinnelse i effektivisering av den digitale informasjonsflyten som løper parallelt med de fysiske varestrømmene.

NorStellas formål er:

At flest mulige private og offentlige virksomheter skal kunne samhandle elektronisk i et sømløst, sikkert teknologisk miljø.

 

NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og arbeidsmøter, og etablere nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder.

 

En oversikt over etablerte nettverksgrupper i NORSTELLA finner du her.

bottom of page