top of page
Regnskap system.png
Kuleramme
Regnskapssystemforum - en samhandlingsarena for leverandører av regnskapssystemer.

2. møte i Regnskapssystemforum ble avhold torsdag 31. august 2023 på Teams. 

Etter første møte kom det frem at det var størst interesse for faste periodiske møter, gjerne digitalt. Vi tenker derimot at når gruppen er formet og «satt seg» er det etterhvert hyggelig og samles fysisk.

NORSTELLA sitt forslag er:

2 samlinger pr. år, ett hvert halvår. Februar og august. Torsdagene i uke 9 og 35.

I utgangspunktet holdes disse digitalt men det kan lett endres til fysisk møte de gangene dette er hensiktsmessig. Dersom behovet for flere møter skulle melde seg, bør man kunne finne tid til dette i oppstartsperioden.

TEMAER FREMOVER:

Dette er temaer som er foreslått tatt opp (i tillegg til de som ble nevnt i møtet/på programmet):

 • Rapportering av omsetning til varehandel indeksen (SSB)

 • Systeminnovasjon. Nettverket bør samarbeide om å gjennomgå og finne muligheter for systeminnovasjon som leder til at samhandling mellom partene kan forenkles, på samme tid som krav til dokumentasjon og rapportering i den offentlige tjenesteproduksjonen ivaretas.

 • Som del av arbeidet bør det utarbeides felles modeller for samhandling mellom offentlige og private virksomheter.

 • Styring. Det bør etableres en styringsmodell for gjennomføring av prosjekter med deltakere fra nettverket.

 • Lovendringer og generelt "forenkling for næringslivet". Kanskje vi kan invitere næringsminister, Jan Christian Vestre, til å delta på et møte hvor vi diskuterer hva vi kan bidra med for å spare næringslivet for de 11mrd som regjeringen har lovet?

 • Har du flere forslag på temaer, ta kontakt med oss på acm@norstella.no.

 •  

NOEN MÅL OG UTFORDRINGER I GRUPPEN:

 • Oversikt over hvilke tjenester det offentlige tilbyr som systemleverandører kan koble seg opp mot for å kunne tilby best mulig tjenester til sluttbrukerne.

 • SAF-T Financial – bruk og kontroll i regi av Skatteetaten, men også for andre bruksområder. Det tekniske oppsettet i SAF-T Financial og videre utvikling av formatet. Det er viktig med et nordisk samarbeid, da alle land i Norden benytter et xml-format, noe som gjør det enklere å utvikle felles rapporteringsmaler som kan benyttes på tvers av landegrenser.

 • Ønsker en enklere kommunikasjon med det offentlige. Det å hente API informasjon er for tungt. De sliter med dette. 10 % av tiden er jobben med avstemming, resten av tiden går med til å finne frem – mange hindringer i veien. Systemleverandørene ville hatt stor glede av en løsning her.

 • Ønsker at regnskapssystemleverandørene lager flere moduler som dekker flere EHF sendinger. Det er mye å tjene på nye prosesser. Jo bedre kvalitet i starten av utviklingen av et system, jo bedre for faktura og rapporteringsbyrden ved å gjøre det så enkelt som mulig, via gjenbruk av data i andre prosesser.

 • Altinn 2 er under modernisering og skal enten reetableres eller endres. Interessert i å høre og lytte til hvordan det fungerer å snakke med offentlige tjenester på Altinn plattformen.

 • Har du flere mål og utfordringer, ta kontakt med oss på acm@norstella.no.

Program
Program, opptak og presentasjoner

Velkommen v/ Agathe Tørris, NORSTELLA

Tilgang til informasjon fra Skatteetaten via APIer v/ Tuva Benum, Skatteetaten

Forenkling for næringslivet v/Andreas Stokka, Fiken

Status for registre over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene v/ Ivar Holger Olsen, Brønnøysundregistrene

 

Organisering, finansiereing og lederskap av forumet v/ Håkon Olderbakk og Agathe Tørris, NORSTELLA

​Tilgang til informasjon fra Skatteetaten via APIer v/ Tuva Benum, Skatteetaten.

Skatteetaten vil møte næringsliv og innbyggere på en slik måte at det blir enklere å gjøre rett og vanskeligere å gjøre feil. Gjennom mange år har vi samarbeidet med regnskapssystemleverandører om utvikling av tjenester som gir forenkling for næringslivet og økt etterlevelse. I denne presentasjonen forteller Skatteetaten om hvordan etaten jobber med regelverksutvikling, datadeling og standardisering av tjenester slik at regnskapssystemleverandørene kan tilby nye verdiøkende tjenester for næringslivet. 

Se presentasjonen til Skatteetaten her.

Opptak - Skatteetatens innlegg begynner ved tid 9:40

 

Forenkling for næringslivet v/ Anders Stokka, Fiken.

Som regnskapssystemleverandører sitter vi på hver vår "tue" og jobber med det vi synes er viktig for oss og våre brukere. Vår egeninteresse er ikke nødvendigvis sammenfallende med hva som er næringslivets og det offentliges interesser.

I dette forumet har vi en unik mulighet til å få til en dialog og et samarbeid på tvers av representanter for næringslivet, regnskapssystemer og offentlige etater for å spare næringslivet og samfunnet for betydelige ressurser.

Se presentasjonen til Fiken her.

Opptak - Fikens innlegg begynner ved tid 34:35

Status for register over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene v/ Ivar Holger Olsen, Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene har behov for dialog med regnskapssystemleverandører i mange ulike sammenhenger for å bidra til løsninger som forenkler hverdagen mest mulig for næringslivet.

Vi presenterer her et nytt norsk register over reelle rettighetshavere som har vært under utvikling i Brønnøysundregistrene fra 2020. En første versjon av registeret var planlagt satt i drift fra sist årsskifte. I november i fjor ble imidlertid bestemmelsen om at registeret skal være åpent tilgjengelig for allmennheten i medlemslandene, kjent ugyldig av EU-domstolen, som mente slik åpenhet strider mot personvernet til de registrerte reelle rettighetshaverne i medlemslandene. Dette medførte at idriftsetting av det norske registeret ble satt på vent. Brønnøysundregistrene vil her informere om status for utvikling av registeret og planer videre.

Se presentasjonen til Brøynnøysundregistrene her.

Opptak - Brønnøysundregistrenes innlegg begynner ved tid 1:13:10

Hvordan drive og utvikle forumet? Organisering, finansiering og lederskap.

Moderator for innlegg og debatt - Håkon Olderbakk, NORSTELLA

 

I dette forumet har vi en unik mulighet til å få til en dialog og et samarbeid på tvers av representanter for næringslivet, regnskapssystemer og offentlige etater for å spare næringslivet og samfunnet for betydelige ressurser.

Du kan lese mer om Regnskapssystemforum her.

bottom of page