top of page

Adviseringsprosjektet

1.april 2025 avvikles dagens direktekjøringsordning, og digital melde- og opplysningsplikt (Digitoll) blir innført for alle transportmåter. Dette gir betydelig kortere frister for deklarering og behov for å utveksle komplete og nøyaktige deklareringsdata mellom tranportører og speditører i forkant av en grensepassering. I dag utveksles slike data på e-post og telefon/SMS med liten grad av standardisering og muligheter for bekreftende tilbakemeldinger.
 

På bakgrunn av dette tok aktørene i bransjen initiativ til å utvikle en felles meldingsstandard for utveksling av deklareringsdata. Og som en nøytral part med god kjennskap til transportbransjen ble NORSTELLA bedt om å lede dette arbeidet.


Prosjekt «Felles meldingsstandard for Adviseringsmelding» ble initiert 13. oktober 2023 med en arbeidsgruppe på 7 deltakere som var valgt ut av de 25 selskapene som tok initiativ til arbeidet, og med prosjektledelse fra NORSTELLA.
 

Arbeidsgruppen startet med å kartlegge de prosessene som skulle dekkes av Adviseringsmeldingen. Parallelt med prosessarbeidet ble meldingsinnholdet definert både på logisk og teknisk nivå. JSON ble valgt som meldingssyntaks for å forenkle integrasjon med Digitoll og kunne gjenbruke strukturer derfra. Peppol ble foreslått som teknisk infrastruktur fordi mange systemleverandører allerede brukte dette nettverket for å utveksle EHF-faktura.

Første utkast til meldingsstandard ble sendt på høring i bransjen 8.desember 2023. Det kom inn en del gode innspill fra aktørene, og noen av disse ble fulgt opp i egne avklaringsmøter. Etter et par runder i arbeidsgruppen ble versjon 1.0 av meldingsstandarden ferdigstilt i slutten av januar.


Denne ble publisert på NORSTELLAs nettsider sammen med høringssvarene.

NORSTELLA har også fått oppgaven med å forvalte meldingsstandarden, og sammen med noen utvalgte aktører er de nå i gang med å teste det tekniske oppsettet for meldingsutvekslingen.


Resultatet fra testen forventes å være klart i løpet av juni.

bottom of page